سومین سال عروج ملکوتی چاپ
دوشنبه ، 28 آبان 1397 ، 22:29

اوليائي تَحْتُ قَبايي لا يَعرِفُهم غَيري

به مناسبت سومین سال ارتحال ملکوتی حکیم و عارف واصل
حضرت آیت الله محمد شجاعی (اعلی الله مقامه)
مجلس بزرگداشت از طرف بیت حضرت استاد برگزار خواهد شد.
زمان: روز جمعه 02 /9/ 1397
از ساعت 15 الی 16:30
واقع در تهران بزرگراه ارتش شهرک ابوذر مسجد امام حسین (ع)