قیام سید الشهداء چاپ
چهارشنبه ، 5 شهریور 1399 ، 16:59
اگر قیام سید الشهداء صلوات الله علیه نبود - همچنان که از حالات آن حضرت و مسائلی که تاریخ ضبط کرده و در روایات هم آمده است، برمی آید - قیامی با آن خصوصیت با آن فضیلت، با آن منزلت و با تحمل مظلومیت ها، آن شجاعت ها، آن رشادت ها و آن مجاهدت ها، یقین بدانید که اثری از #اسلام نبود. حتى احدی نمی توانست در گوشه ای خلوت یک رکعت نماز بخواند.