روزه چاپ
شنبه ، 24 مرداد 1388 ، 14:30


بسم الله الرحمن الرحیمramezan

در خصوص روزه روایت است که روزه « جُنَة مِن النٌار» است؛ یعنی مانع و نگهدارنده از آتش. بخصوص روزه ماه مبارک رمضان. اجتناب از حرام و خوردن مال حرام و کلا محرمات که همیشه وجود دارد ولی در حال روزه اجتناب از مباح هم می شود؛ یعنی چنین میتوان نتیجه گرفت که خودداری از مباح، نگهدارنده از آتش است.

از تذکرات معظم له 1367