مقالات-جلد اول چاپ
يكشنبه ، 18 خرداد 1393 ، 07:19

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب < مقــالات > جلد اول

مبانی نظـــری تــزکیه

آیت الله استـــاد محمد شجاعی

چاپ انتشارات سروش

فهـــرست

مقــدمه ...

 

1- چه بــوده ایم یا در پشت پـرده چه هستیم

حقیقت اصلی انســــان و صورت اولیه او...

2- چه گشتــه ایم یا چگونه در پس پـرده افتاده ایم

تنزّل انســان از صورت اولیه و چهره اصلی خویش ...

 

3- چه می تــوانیم باشیـم یا با کنار زدن پـرده ها چه می شویم

خــروج از حـُجب ظلمانــی ...

افاضـات ، اشــراقات ، و اشــارات ربوبــی ...

ظهــور و تجلیـّـات انـــوار ...

مکاشفــات و مشــاهدات ...

تجلّیـــــات ...

شهــود و فنـــاء ...

خاتمـــه ...