از بیانات حضرت استاد در روز عید غدیرخم 1370 هـ ش چاپ
چهارشنبه ، 7 شهریور 1397 ، 23:22