برزخ

معاد جلد ۲

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب معاد یا بازگشت به سوی خدا جلد دوم

آیت الله استاد محمد شجاعی

چاپ انتشارات سروش

چاپ اول سال ۱۳۶۳

گزیده فهرست:

بخش اول:

تمثل و تجسم برزخی اعمال …

چهره ی دنیوی اعمال …

مراتب باطن یا درون ما …

بخش دوم:

مسئله زمان در برزخ …

قوه فعلیت …

ماده در حرکت دائم …

حقایق سیال …

آشنایی اجمالی با دگرگونی های برزخی …

بخش سوم:

خصوصیات برزخ و عوالم دیگر …

آرزوی مجرمین و منحرفین در برزخ …

بخش چهارم:

مشاهده ی برزخ و برزخیان …

مراتب حیات …

محدودیت شعور و ادراک انسان در مرتبه ی نازله ی حیات …

بخش پنجم:

گذر از برزخ در دنیا …

آیات قرآن چه میگویند؟

اشاراتی از روایات …

گذشتن از برزخ منافاتی با حضور در آنها ندارد …

عروج روح

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب عروج روح

آیت الله استاد محمد شجاعی

تنظیم و نگارش: محمد رضا کاشفی

چاپ انتشارات اندیشه جوان

چاپ اول سال ۱۳۸۲

فهرست:

پیشگفتار

مقدمه

اندیشه مرگ

حقیقت مرگ

مرگ و اقسام آن

انسان و مرگ

ترس از مرگ

یاد مرگ

گذر و نظر

دفتر دوم: مرگ یا عروج روح

چگونگی نظام برزخی

برزخ در آیات و روایات

بدن برزخی یا قالب مثالی

تبعیت نتیجه حرکت از چگونگی حرکت

برزخ یا برزخها

عالم قبر و عالم برزخ

قبر برزخی و قبر خاکی

فشار در برزخ

پرسش قبر

چرایی و چگونگی آزمون برزخی

دو نکته

تلقین و تثبیت عقاید

مکافات در برزخ

تکامل برزخی

اشکالات تکامل برزخی

چگونگی تکامل برزخی

چکیده

کتابنامه

خواب و نشانه های آن

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب خواب و نشانه های آن

آیت الله استاد محمد شجاعی

تنظیم و نگارش: محمد رضا کاشفی

چاپ انتشارات اندیشه جوان

چاپ اول سال ۱۳۸۳

فهرست:

پیشگفتار

مقدمه

آیت درقرآن

معنی آیت در قرآن

نشانه یا نشانه ها در قرآن

نتایج توجه و تدبر در نشانه های خداوند

انسان و نشانه های الاهی

نتایج شوم اعراض از نشانه های خداوند

بهره مندان از نشانه های الاهی

حقیقت «خواب»

خواب؛ اولین مبدأ وحی

انسان، خالق خواب

خواب و مراقبه

خواب واقسامش

چند نکته

سپاس بایسته

خواب و نشان های آن:

قرآن؛ «یقظه» و «تنبه»

خواب، یکی از آیات خدا

نشانه های خواب

خواب، نشانی از روح

خواب، نشانی از برزخ

خواب، نشانی از احکام متفاوت عوالم مختلف هستی

خواب، حکایتگر نسبت قبر خاکی و برزخی

خواب، نشانگر وجود عوالم دیگر

خواب، نشانه ای از مشیّت بهشتیان

خواب، نشانه ای از فراموشی عالم ذر

خواب، نشانه هدایت های پشت پرده

سخن آخر

کتابنامه