آیا با مجاهدت های علمی و تفکر می شود به توحید اصلی نائل شد؟