باب خدا سیدالشهدا (ع)

باب خدا، سیدالشهداء (ع)

🚩 “سیدالشهداء (ع) باب الله است” بابی که خدای متعال از شخص حضرت سیدالشهداء(ع)،روی من و شما باز کرده است، باب خاصی است. 🔳 بدانید که آن حضرت مقام خاصی دارد ، چرا که انبیاء از اول تا آخر آن ها به سیدالشهداء(ع) ارادت خاصی داشته‌اند، حتی ...
عالم حجاب - 1

عالم حجاب-۱

بسم الله الرحمن الرحیم بین ما و خورشید لکه ای ابر حائل شده است؛ لکه کوچکی است که جلوی خورشید بزرگ و نورانی را گرفته است. از آنجائی لکه کوچک درست، ما بین ما و خورشید است و ما درست به محاذات آن قرار گرفته ایم نمی توانیم خورشید را ...
حیات نازله

حیات نازله

بسم الله الرحمن الرحیم … بر اساس شعور و ادراک ناقص و نازل در این مرتبۀ حیات (مادّی) ، تابشهای بالاتر وجود و هسـتی که در شرایط  بخصوصی بر صحیفـۀ مـادّۀ  قابـل، در حدّ  بسیار محدود و نازل می تابد، بصورت حقایق اصیل و مستقّل و ثابت و ...
حیا در عبودیت

حیاء در عبودیت

بسم الله الرحمن الرحیم “غرور” و “اغترار” در انحاء مختلف و اطوار گوناگون آن، با “حیا” از مقام ربوبی در مقام عبودیت، نمی سازد … … و این بدان معنی است که مُغترّ از جهت غروری که دامن گیرش شده است، و بر ...

کتاب های برگزیده