#أین_الرجبیون

🔸ماه رجب برای اهل درد و محبین خدا و عاشقان حق از مواقیت است؛
🔸رجب از لحظه های رحمت است ابواب رحمت باز است؛
🔸ماه رجب ماه استغفار است زیاد استغفار بکنید؛
🔹استَغفِرُ اللهَ رَبّی وَ اَسأَلُهُ التّوبَه.