از نزدیکترین راه های بسوی خداوند رفع گرفتاری و ادخال سرور در قلب مومن است