توضیحاتی کوتاه پیرامون زیارت اول مطلقه حضرت امام حسین (ع)