“کبر در برابر بندگان خدا”

⁉️ چگونه انسان می تواند خودش را از دیگری برتر بداند در حالی که به عاقبت خود علم ندارد؟

🔸️ عاقبت انسان، جز برای خدا، برای کسی روشن نیست.

✅️ بخشی از بیانات حضرت علامه محمد شجاعی (ره) در خصوص کبر در برابر بندگان خدا (بحث مبانی نظری و عملی تزکیه و خودسازی) ۱۳۶۳ شمسی