“وحدانیت خدای متعال به معنای واحدِ عددی نیست.”

واحد بودن خدای متعال به این معناست که نمی‌شود برای او دوم فرض کرد ؛ حتی فرضش ممکن نیست.

یکِ عددی آنی را می‌گویند که می‌شود دوم و سوم داشته باشد.

امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: واحدٌ لا بعَدَد ؛ الأحَدُ بِلا تأویل عَدَد.

حقیقت ذات حق وجود محض است، هستی محض است، کمال محض است، بود محض است، محض کمال است.

حقیقت هستی بدون هیچ قید و شرطی می‌شود دو تا باشد یا نمی‌شود؟!
نمی‌شود.

مطلق یک حقیقت نمی‌شود دو تا باشد.

فرض دو تا از مطلق یک حقیقت ، یک فرض محال است.