🌍 دحو الارض – گسترش زمین

🔸 هیچ وقت صحیح نیست قرآن را با نظرات و فرضیه‌ها تطبیق بکنیم…

🔹 ارض دل ما هم دحوی دارد مانند دحو این ارض…

“اصل ارض الله قلب عارف است”

🔷 خلقت انسان در این عالم بی نمونه نیست … دحو الارض را می‌شود برای دل انسان تطبیق کرد … دل انسان نیز باید دحوی داشته باشد (همان شرح) تا آنچه که باید از آن به ظهور برسد.