🔶️ با توجه به فشار ها و داشتن حالت اضطرار در هنگام مرگ، انسان از خداوند طلب مهلت داشته و انتظار این را دارد که خداوند او را در این حالت بسیار سخت و وحشتناک یاری نماید.

🔶️ اما وقتی که زمان مرگ انسان فرا رسد این دعا و طلب باقی ماندن در این دنیا اجابت نخواهد شد.

🔶️ در ادامه با توجه به عدم استجابت این دعا، شیطان شک و تردید در اصل وجود خداوند را به انسان القا می‌کند و در صورتی که انسان با حالت شک و تردید وارد نظام برزخی شود، مخاطرات بسیاری دامن گیر انسان خواهد شد.

#برزخ #تشکیک_شیطان