ذات غیبی در تجلی و ظهور (مباحث توحیدی ۷)

سال ۱۳۶۵ هـ ش