🟢 حیات اخروی ، با معرفت است با علم و شناخت است ؛

🔹هر قدر شناخت ما عمیق و وسیع باشد عالم ما وسیع است و به خدای متعال نزدیک تریم ، ای برادر تو همین اندیشه ای؛

🔸دانستن های عمیق در باب حقایق و توحید، سازنده عوالم انسان در بعد از این عالم است و سازنده رتبه انسان و قرب آور به حضرت حق است البته به شرط آنکه انسان در جهت همان دانسته ها و عقایدش عمل بکند… .

#مباحث_توحیدی۹ ۱۳۶۵ شمسی
#آیت_الله_محمد_شجاعی (ره)

فایل های صوتی بحث توحید