تمام فایل های صوتی در این بخش از طریق رادیو قرآن تحت عنوان “کیمیای وصال” پخش شده و مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت استاد این فایل ها را دسته بندی و تا حد امکان اصلاح کیفیت نموده است.