بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب معاد یا بازگشت به سوی خدا جلد اول

آیت الله استاد محمد شجاعی

چاپ انتشارات سروش

چاپ اول سال ۱۳۶۲

گزیده فهرست:

معاد و برگشت کلی …

دلایل کلیت معاد …

تسبیح همه ی وجود …

مراتب وجود …

معاد هر موجود به تناسب آن است …

فرق لقاء انسان ها با یکدیگر …

حرکت روح و جسم انسان …

بدن اخروی انسان و احکام آن …

چگونگی تکامل روح …

روح انسان مجرد از ماده است …

عوالم سه گانه …

سختی ها و فشار های برزخی در اول ورود …

سوال قبر یا برزخ …

مقایسه خواب و برزخ و مرگ …

حرکت در برزخ …