⚠️مرضی است در قلب…

📌 حسد عبارت است از نوعی حالت ناخشنودی و تحرک درونی در قلب نسبت به نعمت ها و فضیلت های دیگران.

📌 آنچه بخاطر وجود حسد در گفتار یا عمل در شخص حاسد جلوه میکند هرکدام عنوان و حساب جداگانه‌ای پیدا میکند و قرآن هم همین دوست داشتن درونی بدی برای دیگری و دوست نداشتن قلبی خوبی برای دیگری را بعنوان خصلت بدِ حسد یاد کرده‌است.

🔸 البته اگر کسی از وجود حسد در دل خود بیزاری پیدا کرد و از این حرکت درونی خود بدش آمد، چنین شخصی از شر حسد محفوظ شده‌است و این حالت حسد معفوّ نامیده شده‌است.

🔹 مؤمن باید نسبت به همه ناصح باشد. یعنی سعی بکند خوبی ها و نعمت ها در دست همه بدون استثنا باقی باشد و از این مسأله خوشحال و راضی باشد و در این مورد دعا و سعی هم بکند. این مرحله‌ای بالاتر از مراحل گفته شده است و رسیدن به آن احتیاج به مجاهدت های فراوان دارد.

☀️۱۳۶۲ شمسی مباحث تزکیه وخودسازی

#آیت_الله_محمد_شجاعی (ره)