بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب مقالات جلد دوم (تجدید چاپ هجدهم)

طریق عملی تزکیه ۱

آیت الله استاد محمد شجاعی

چاپ انتشارات سروش

چاپ اول سال ۱۳۶۴

تلفن مرکز پخش انتشارات سروش : ۰۲۱۶۶۴۹۳۶۲۲ — ۰۲۱۸۸۳۱۰۶۱۰

گزیده فهرست:

بخش اول: یقظه یا جذب ربوبی…

یقظه و انتباه …

فهم راز دل …

نور یقظه یا نور ولایت …

آثار یقظه در وجود سالک …

بخش دوم: توبه یا بازگشت به حضرت مقصود

توبه سالک …

مراتب توبه …

مراحل توبه …

بخش سوم: تطهیر باطن در توبه و بازگشت به حضرت مقصود

توبه از رذایل و اوصاف و اخلاق …

توبه از حب دنیا …

حب حضرت حق …

توبه از تکلم های بی فایده …

توبه از آرزو ها …

توبه از غرور و اغترار …

توبه از غضب …

اخلاص در عبودیت …

تواضع و شکستگی …

توبه از حسد …