در مقام ذات ، اسماء و صفات کثیره وجود ندارد _ سال ۱۳۶۵ هـ ش

مباحث توحیدی ۸