موانع ادراک حقایق وجود ـ نقش هوی (نفس) و تثبیت حیات دنیوی