یکی دیگر از راه های نزدیک بسوی خداوند شکستن خشم است

Comments are disabled.