یکی دیگر از راه های نزدیک بسوی خداوند شکستن خشم است