انسان

انسان و خلافت الهی

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب انسان و خلافت الهی

آیت الله استاد محمد شجاعی

چاپ موسسه فرهنگی رسا

چاپ اول سال ۱۳۶۲ ( این کتاب فقط یک بار چاپ شده است ) بدلیل عدم اجازه حضرت استاد برای تجدید چاپ

فهرست:

ماده چیست

ماده در حرکت تعاملی

ماهیت و یا حدود و اطوار وجود

نفس الرحمن یا مثل اعلی

وجود منبسط

خصوصیات وجودی روح خدا

ملائکه، جناح های روح و جلوات آن هستند

روح، واسطه ی در وحی است

جلوه ی جامع یا خلیفه الله

حجاب های نورانی و ظلمانی

انسان کامل یا روح خدا

مراتب تجلی روح خدا در وجود انسان

خلق و علیت و تجلی و …

تقدم انسان کامل بر عوالم وجود در خلقت

احاطه و اشراف روح انسان کامل با رواح انسان ها

امامت و حجیت

انسان و هستی

 بسم الله الرحمن الرحیم

ما ذره ای از این کره زمین که آنهم ذره بسیار ناچیزی از کهکشان و آنهم ذره بسیار ناچیزی از … است یعنی هیچ هیچ. در این عظمت آسمانها و زمین، انسان موجود بسیار ناچیز است. در این دنیا، اینگونه است؛ در عالم دیگر هم هیچ معلوم نیست به او توجهی شود؛ ذره بسیار بی مقدار است.
دنیای مورچه ها دقیق است و برای خود نظم و برنامه ای دقیق دارند و… آنها فکر می کنند هر چه هست، دنیای آنهاست و خارج از آن خبری نیست؛ به مانند ما انسانها که فقط خودمان و دنیای خودمان را می بینیم. همه این کره زمین به اندازه لقمه ای آتش بیش نیست؛ تمام زمین با انسانهایش در مقابل آنچه که هست، بسیار بی ارزشند، مگر افرادی که نجات مییابند.
پیامبر اکرم (ص) که بهترین فرد و انسان کامل، عالم است می فرماید که خدایا نتوانستم ترا درست عبادت کنم و …